ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ราวกันตก คสล. ถนนเลียบลำเหมืองพญาคำ ม.4 เชื่อม ม.5