ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ฯ