ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2561(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561)