ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.โดยรื้อถอนท่อระบายน้ำเดิมและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ม.6