ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ