แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
กิจกรรม

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์จรจัดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหอย ซึ่งได้มีการสำรวจตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้จึงขอแจ้งประชาชนในพื้นที่และขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อเทศบาลจะได้นำข้อมูลไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ต่อไป

คึกคัก รับสมัครเลือกตั้งวันแรก

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) เทศบาลตำบลหนองหอย ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอยและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ซึ่งมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย โดยในวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 39 คน แยกเป็นประเภทนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จำนวน 18 คน และสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จำนวน 18 คน โดยน.ส.บงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 92 วรรค 3 โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วยและ การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองหอยจะมีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันและจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

เตรียมความพร้อม/ซักซ้อมการรับสมัครเลือกตั้ง

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) เทศบาลตำบลหนองหอย ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมขั้นตอนการรับสมัครเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบขั้นตอนต่างๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสมัครเลือกตั้งในวันดังกล่าว ทั้งนี้มีนายสรพงศ์ เตละวานิช ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำ

จัดซื้อ-จัดจ้าง/ประกวดราคา-สอบถามราคา
กระดานข่าว
หัวข้อกระทู้
ผู้ชม
ตอบ