แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
กิจกรรม

ตรวจสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ

วันนี้ (10 มกราคม 2564) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมลงพื้นที่กับฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจตราสถานบริการ ร้านอาหาร ฯลฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่พบการกระทำความผิด แต่อย่างใด

โครงการเติมฝันสร้างความสุข เพื่อสานฝันวันเด็กแห่งชาติ 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย ดำเนินโครงการเติมฝันสร้างความสุข เพื่อสานฝันวันเด็กแห่งชาติ 2564 เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน

จุดตรวจบูรณาการช่วงเทศกาลปีใหม่2564

เทศบาลตำบลหนองหอย ตั้งจุดตรวจบูรณาการความปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม - 4 มกราคม 2564 ณ บริเวณสี่แยกหนองหอย (ทางเข้าหมู่บ้าน ศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย) โดยเป็นไปตามมาตรการ “1 ตำบล 1 ถนนปลอดภัย” ทั้งนี้ขอให้ประชาชนขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จัดซื้อ-จัดจ้าง/ประกวดราคา-สอบถามราคา
กระดานข่าว
หัวข้อกระทู้
ผู้ชม
ตอบ