แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
กิจกรรม

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) เทศบาลตำบลหนองหอย จัดพิธีกล่าวปฏิญาณตนของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในการไม่ซื้อสิทธิไม่ขายเสียง ต่อหน้าสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในการดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน Facebook live กลุ่ม “กกต.และเทศบาลในเจียงใหม่” ทั้งนี้มีการดำเนินการพร้อมกันทั้ง 121 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวเป็นการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ความรู้เกี่ยวกับข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง และการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง

วันรับสมัครเลือกตั้ง

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) เทศบาลตำบลหนองหอย ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอยและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ซึ่งมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย โดยในวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 39 คน แยกเป็นประเภทนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จำนวน 18 คน และสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จำนวน 18 คน โดยน.ส.บงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 92 วรรค 3 โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วยและ การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองหอยจะมีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันและจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

หนองหอยร่วมใจอากาศสดใสไร้หมอกควัน

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองหอย จัดโครงการหนองหอยร่วมใจอากาศสดใสไร้หมอกควัน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันลด งด และป้องกันการเผาในที่โล่ง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหาการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน ซึ่งได้ดำเนินการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดกู่ขาว (เจดีย์กุด) ทั้งนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ บริเวณถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตั้งแต่สี่แยกหนองหอย -ฌาปนสถานหมู่ที่ 3 เพื่อลดหมอกควันและชะล้างฝุ่นควัน

จัดซื้อ-จัดจ้าง/ประกวดราคา-สอบถามราคา
กระดานข่าว
หัวข้อกระทู้
ผู้ชม
ตอบ