แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
กิจกรรม

ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่และให้คำแนะนำ

วันนี้ (28 เมษายน 2564) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการร้านค้าและร้านประกอบการด้านความสวยความงาม/ตัดผม และโต๊ะสนุ๊กภายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้เน้นย้ำคำสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 44/2564 และแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยให้ปฏิบัติและยึดหลัก D-M-H-T-T ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวจราจรและวางท่อระบบายน้ำ ซอย5 ม.3

วานนี้ (27 เมษายน 2564) กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหอย ดำเนินการตรวจและควบคุมการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการยกระดับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน โดยขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานในส่วนของการวางท่อแล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ และดำเนินการก่อสร้างส่วนของถนน ร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ วิศวกรโยธาและนายช่างโยธาผู้ควบคุมงาน ได้ควบคุมและตรวจการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างให้ตรงตามแบบและมาตรฐานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางการจราจรดังกล่าว

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ม.4

วานนี้ (๒๗ เมษายน ๒๕๖๔) กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหอย เข้าดำเนินการตรวจและควบคุมการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง โดยขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานในส่วนของการก่อสร้างห้องน้ำแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ และดำเนินการก่อสร้างส่วนของสนามฟุตบอล ร้อยละ ๓๐ ทั้งนี้ วิศวกรโยธาและนายช่างโยธาผู้ควบคุมงาน ได้ควบคุมและตรวจการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ตรงตามแบบและมาตรฐานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

จัดซื้อ-จัดจ้าง/ประกวดราคา-สอบราคา
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)