แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
กิจกรรม

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 (6/2563)

วันนี้ (27 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลหนองหอย ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (6/2563) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 39,800บาท

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากค่ายพระปิ่นเกล้า

วันนี้ (26 พ.ย.63) เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้อนรับคณะศึกษาจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า ในการนำกำลังพลเข้าศึกษาดูงานคุณลักษณะครุภัณฑ์รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร เพื่อให้กำลังพลของหน่วยได้ศึกษาการใช้งาน โดยมี ส.อ.รักชาติ บูลย์ประมุข เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน (หัวหน้างานป้องกันฯ) บรรยายให้ความรู้และอธิบายขั้นตอน วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สาธิตวิธีการใช้งานและให้กำลังพลฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้การศึกษาดูงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี

จิตอาสาพัฒนาสวนหลวงล้านนา ร.9

วันนี้ (25 พ.ย. 63) กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนล้านนา ร.9” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ สวนล้านนา ร.9 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ทาสี ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย

จัดซื้อ-จัดจ้าง/ประกวดราคา-สอบถามราคา
กระดานข่าว
หัวข้อกระทู้
ผู้ชม
ตอบ