แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562