แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1/2653