แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 1/2563

ae627-2561-2565-1-2563-_compressed-1-.pdf