แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

รายงานรายจ่ายเงินฯตามแผนงานรวม ต.ค.62-มี.ค.63