แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562