แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน ต.ค.62