แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์