แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563