แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ทต.หนองหอย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561