แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม 2562
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 11 มกราคม
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 29 พฤศจิกายน

รายงานการประชุม 2563
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 10 สิงหาคม
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 22 กันยายน
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน

รายงานการประชุม 2564
 ประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 11 พฤษภาคม
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 22 มกราคม
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน