แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13)
  พรบ.เทศบาล(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการตรวจเงิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้านการเงินเป็นแนวทางเดียวกัน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น