แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 2564