แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

พ.ศ. 2563

พรบ.การอำนวยความสะดวก
 พรบ.การอำนวยความสะดวก ต.ค.2562
 พรบ.การอำนวยความสะดวก พ.ย.2562
 พรบ.การอำนวยความสะดวก ธ.ค.2562
 พรบ.การอำนวยความสะดวก ม.ค. 2563
 พรบ.การอำนวยความสะดวก ก.พ. 2563
 พรบ.การอำนวยความสะดวก มี.ค. 2563
 พรบ.การอำนวยความสะดวก เม.ย. 2563
 พรบ.การอำนวยความสะดวก พ.ค. 2563

สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน
 สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน ต.ค. 2562
 สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน พ.ย. 2562
 สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน ธ.ค. 2562
 สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน ม.ค. 2563
 สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน ก.พ. 2563
 สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน มี.ค. 2563
 สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน พ.ค. 2563

 ผลการสำรวจความพึงพอใจ​ พ.ศ. 2563​