แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

พ.ศ. 2564

พรบ.การอำนวยความสะดวก
 พรบ.การอำนวยความสะดวก ต.ค.2563
 พรบ.การอำนวยความสะดวก พ.ย.2563
 พรบ.การอำนวยความสะดวก ธ.ค.2563
 พรบ.การอำนวยความสะดวก ม.ค. 2564
 พรบ.การอำนวยความสะดวก ก.พ. 2564
 พรบ.การอำนวยความสะดวก มี.ค. 2564
 สรุป พรบ.การอำนวยความสะดวก 6 เดือน

สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน
 สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน ต.ค. 2563
 สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน พ.ย. 2563
 สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน ธ.ค. 2563
 สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน ม.ค. 2564
 สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน ก.พ. 2564
 สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการประชาชน มี.ค. 2564
 สรุป สถิติ 6 เดือนแรก

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต