แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

การบริหารและพัฒนาบุคคล พ.ศ. 2564

1. การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
 การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร

2. การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน

3. การพัฒนาบุคลากร
 กำหนดหลักสูตรการพัฒนา และปฐมนิเทศข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5. การให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ
 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย
 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธ์การอุธรณ์ การพิจารณาการอุธรณ์
 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน