แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

เทศบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2564