แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

พ.ศ. 2558-2560

แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558–2560

หน้าปกแผนฯ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5