แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

เทศบัญญัติเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ. 2558