แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม