แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประชาสัมพันธ์กรอกแบบประเมิน ITA ประจำปี 2561