รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 61 ครึ่งปี

b345b-1-.60-31-.61.pdf