แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 61 ครึ่งปี

b345b-1-.60-31-.61.pdf