แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

รายงานงบแสดงผลดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 61

7658e-1-.-60-30-.-61.pdf