แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์