แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

เกี่ยวกับเทศบาล

อำนาจและหน้าที่รับผิดชอบ
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอยแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม  พ.ศ.2554

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจพอเพียง
      (1) จัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
      (2) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบชุมชน การอบรมและฝึกอาชีพ เพื่อให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างมั่นคง ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
      (3) จัดบริการน้ำดื่มสะอาดให้ถึงประชาชนทั่วทั้งตำบล

2. นโยบายด้านสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      (1) ส่งเสริม และพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินมาตรการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
      (2) เพิ่มช่องทางในการให้ความรู้ โดยจัดบริการอินเตอร์เน็ตให้กับประชาชนทั่วทั้งตำบล
      (3) ปรับปรุง ก่อสร้างเมรุฌาปนสถานภายในตำบล
      (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนรวมถึงหน่วยงานกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนินกิจการอันเป็นอันเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
      (5) ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ครอบคลุมทั้งตำบล
      (6) อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละ 1 บาท) และกลุ่มองค์กรต่างๆ

3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      (1) ขยายเขตระบบประปาให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล
      (2) ขยายสะพานข้ามลำเหมืองภายในตำบล
      (3) ก่อสร้างท่าน้ำริมแม่น้ำปิง และห้องน้ำสาธารณะภายในตำบล
      (4) ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรองรวมถึงถนนเชื่อมซอยต่างๆ ให้ให้มีสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานทั่วทั้งตำบล
      (5) พัฒนา และปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วป้องกันการเกิดน้ำท่วม

4. นโยบายด้านการบริหารงานสาธารณสุข
      (1) การดูแลสุขภาพอนามัย ของประชาชนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงครอบคลุมในพื้นที่เทศบาล
      (2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค โดยบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับประชาชนในตำบล
      (3) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
      (1) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
      (2) พัฒนาด้านการบริการประชาชน โดยให้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอยเป็นหน่วยงานราชการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครบวงจร และเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
      (3) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ สามารถรองรับการให้บริการประชาชน ด้วยความสะดวกรวดเร็ว โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
      (4) จัดตั้งสำนักงานทะเบียนราษฎรภายในสำนักงานเทศบาล

6. นโยบายด้านบริหารการศึกษา
      (1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
      (2) สนับสนุนด้านการกีฬาให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป
      (3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล

7. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
      (1) ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
      (2) ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และสืบสานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น
      (3) ส่งเสริมสนับสนุนเทศกาลงานประเพณีสำคัญของท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม
      (4) เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวร่วมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกที่ให้แก่เด็กและเยาวชน

8. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      (1) พัฒนาและติดตั้งระบบกำจัดน้ำเสียพร้อมทั้งจัดทำสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังภายในตำบล
      (2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการคัดแยกขยะ และกำจัดขยะอย่างเป็นระบบโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
      (3) บริหารงบประมาณของเทศบาลในการดำเนินการจัดการขยะ และความสะอาดในเขตให้คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลของงาน
      (4) พัฒนาภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหอยให้มีสภาพสวยงาม ร่มรื่น มีสภาพภูมิทัศน์ที่น่ามอง

1. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย พ.ศ. 2558-2562

      1.1 วิสัยทัศน์ 
                  เดิม : ส่งเสริม   อนุรักษ์   พิทักษ์    พัฒนา 
                  ใหม่ : ตำบลหนองหอย สังคมอุดมความสุข (NONGHOI : HAPPY HOME TOWN

      1.2 พันธกิจ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดบทบาทการพัฒนาเทศบาลตำบล หนองหอยในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในอนาคต แนว นโยบายการบริหารรวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและอำนาจหน้าที่ของของเทศบาล ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้
(1) พัฒนาและปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดรอน และรองรับการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ       
(2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(3) ส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็งพึ่งพาตนเองได้   สร้างงาน สร้างรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
(4) ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในชุมชน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เพื่อเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง และเป็นต้นทุนทางสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต
(5) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยพัฒนาการให้บริการขั้นพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ
(6) พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(7) รักษา ดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อมของตำบลให้น่าอยู่ น่าอาศัย ตามแนวคิด Clean and Green City
(8) พัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน
(9) พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมและเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างกว้างขวางตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(10) ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(11) พัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม
(12) พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานของเทศบาลตำบลหนองหอยให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองและสอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาของชุมชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
     
      1.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goals) เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ จึงกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
(1) เพื่อให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ครบถ้วน
(2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา โดยมุ่งหวังให้สังคมมีความสงบสุข น่าอยู่ ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมอาชีพ  ให้ประชาชนอยู่ดี กินดีดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(4) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบครบวงจร ลดมลภาวะและสิ่งแวดล้อม เป็นพิษก้าวสู่ชุมชนสีเขียว
(5) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมประชาธิปไตย กระบวนการประชาคม การพัฒนาแก้ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการกลุ่มอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์
(6) เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
(7) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เกิดความประทับใจ ตอบสนองความต้องการของประชาชนสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนพัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหอยข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองหอย

ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

“ วัฒนธรรมงามล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดเวียงกุมกาม ประเพณีดีงาม เลื่องลือนามหนองหอย ”

2.1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองหอย

1.ข้อมูลทั่วไป              
             เทศตําบลหนองหอย ตั้งอยู่เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ยกฐานะจากองค์ การบริหารส่วนตําบล โดยจัดตั้งเป็นเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป โดยเจตนารมณ์สําคัญของการจัดตั้งเทศบาลตําบล ก็เพื่อพัฒนาและยกระดับขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องความเจริญเติบโตทั้งทางด้านสังคม และเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของตําบลหนองหอยพื้นที่รับผิดชอบ ของเทศบาลตําบลหนองหอย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3.665 ตารางกิโลเมตร (2,290 ไร่)

             สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลําเหมืองธรรมชาติหลายสาย โดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งชุมชนพื้นที่อยู่อาศัยและ ได้รับการพัฒนามาโดยตลอด โดยมีอาณาเขตในการบริหารจัดการดังนี้  ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่          
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่เขตตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่          
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลปุาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โดยมีแม่น้ําปิงเป็นเส้นแบ่งเขต)          
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตําบลหนองหอยแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ ออกเป็น 7 หมู่บ้านประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย
หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว(ศรีบุญเรือง)
หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน
หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง
หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาตร
หมู่ที่ 6 บ้านศิริวัฒนานิเวศน์
หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ

2. ข้อมูลด้านสังคม
ตําบลหนองหอยมีครัวเรือนทั้งสิ้น    4,586       ครัวเรือน
ประชากร รวมทั้งสิ้น    7,828    คน
แยกเป็นประชากรชาย    3,643    คน
แยกเป็นประชากรหญิง    4,185    คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย    0.47    คน/ตารางเมตร
(สรุปข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 จากสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลหนองหอย)

การศึกษา  
1) ระดับก่อนประถมศึกษา จํานวน 3 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนอนุบาลอัมพรพรรณ
- โรงเรียนวารีเชียงใหม่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ในกํากับดูแลของเทศบาลตําบลหนองหอยตําบลหนองหอย)

2) ระดับประถมศึกษา จํานวน 2 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนวัดเสาหิน
- โรงเรียนวารีเชียงใหม่

3) ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนวารีเชียงใหม่

4) ระดับอาชีวศึกษา จํานวน 1 แห่ง ได้แก่
- วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

5) ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน ประจําตําบลหนองหอย จํานวน 1 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลหนองหอย

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด มี 3 แห่ง ได้แก่
- วัดเสาหิน หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน
- วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว(ศรีบุญเรือง)
- วัดสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง

สถานปฏิบัติธรรมมี 2 แห่ง ได้แก่
- สถานธรรมเทียนซิน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย
- มูลนิธิไท่หลินเทิดคุณธรรม หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง

ฌาปนสถาน มี 3 แห่ง
- ฌาปนสถานหมู่ที่ 2
- ฌาปนสถานหมู่ที่ 3
- ฌาปนสถานหมู่ที่ 4

การสาธารณสุขตําบลหนองหอยมีระบบบริการสาธารณสุข ดังนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองหอย จํานวน 1 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน จํานวน 4 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน จํานวน 7 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตํารวจภูธรแม่ปิง จํานวน 1 แห่ง
- สถานีดับเพลิง จํานวน - แห่ง
- ศูนย์ตํารวจชุมชนตําบลหนองหอย จํานวน 1 แห่ง  

มวลชนจัดตั้ง
- กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)/ตําบลหนองหอย
- กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ตําบลหนองหอย
- กลุ่มเด็กและเยาวชนตําบลหนองหอย
- กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน(ประชาคม)/ตําบลหนองหอย
- ชมรมผู้สูงอายุตําบลหนองหอย/กลุ่มผู้สูงอายุหมู่บ้าน
- สภาวัฒนธรรมตําบลหนองหอย
- ศูนย์ อปพร. (อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนตําบลหนองหอย)
- ชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านตําบลหนองหอย(ชรบ.)  
- อาสาตํารวจชุมชนตําบลหนองหอย

3. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)
(1) การไฟฟ้า
             การบริการไฟฟ้าในเขตตําบลหนองหอย อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยปัจจุบันในทุก หมู่บ้านมีกระแสไฟฟ้าใช้ แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะยังคงมีไม่เพียงพอ และอยู่ระหว่างการปรับปรุง/ เพิ่มเติมจุดบริการให้มากยิ่งขึ้น

(2) การประปา
             ระบบการประปา เพื่ออุปโภคบริโภคนับได้ว่าเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดของตําบลหนองหอยเพราะแม้ว่าทางชุมชนในตําบลหนองหอย หรือเขตหมู่บ้านจัดสรรที่มีโครงการระบบประปาที่มีอยู่เดิมชํารุดทําให้กําลังประสบปัญหาการจัดหาน้ำ ที่จําเป็นต้องพึ่งตนเองด้วย ระบบขุดเจาะน้ำบาดาล หรือปัญหาคุณภาพของน้ำที่ไม่ดี ไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชน ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ของเทศบาล ตําบลหนองหอยที่ต้องดําเนินการขยายเขตระบบการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ให้เต็มพื้นที่ตําบล

(3) การคมนาคม
             การคมนาคมในตําบลและภายนอกตําบล อาศัยการคมนาคมทางบกเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งถนนลาดยาง(แอสฟัลท์ติก) ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สําหรับเส้นทางสําคัญ ได้แก่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141 (สายผ่าน) ถนนมหิดล (อ้อมเมือง) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (สายผ่าน) ถนนเชียงใหม่- ลําพูน - ทางหลวงชนบท 3029 เชียงใหม่ ถนนฉลองสมโภช 700 ปี (ฌ) - ทางหลวงสายเกาะกลาง หมายเลข 1008

(4) แหล่งน้ำธรรมชาติ
- แม่น้ำปิง
- ลําเหมืองโค้ง
- ลําเหมืองแก้ว
- ลําเหมืองพญาคํา
- ลําเหมืองทราย
- ลําเหมืองหนองผึ้ง
- ลําเหมืองกลาง

4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน
(1) อาชีพของประชากรในตำบลหนองหอย
- รับจ้าง ร้อยละ 50
- ค้าขาย ร้อยละ 30
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10
- อื่นๆ ร้อยละ 10  

(2) การท่องเที่ยวและการบริการ
             ตําบลหนองหอยมีศักยภาพทางด้านท่องเที่ยวอยู่ ในด้านโบราณสถาน กล่าวคือมีอาณาเขตที่เชื่อมต่อกับอุทยานล้านนาประวัติศาสตร์ “เวียงกุมกาม” โดยมีสถานที่สําคัญที่อยู่ในเขตตําบลหนองหอยคือ วัดพันเลา วัดกู่ขาว วัดเสาหิน ซึ่งถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีสถานที่สําคัญอยู่ในเขตการปกครอง ของตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ก็ตาม แต่ด้วยปัจจัยที่ตําบลหนองหอยเป็นแนวเขตของศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ประกอบกับข้อตกลง และการสนับสนุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่าง 2 ตําบล (ตําบลหนองหอยและตําบลท่าวังตาล) ที่จะทําให้ตําบลหนองหอยสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง ธุรกิจค้าขาย ทางผ่านไปสู่เวียงกุมกาม เป็นประตูการค้าของคนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่กับเขตอําเภอสารภี เป็นแหล่งพัฒนารายได้ของประชากร ตําบลหนองหอยในอนาคตต่อไป

(3) เศรษฐกิจชุมชน
             กลุ่มผู้ผลิตซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น SMEs (Small and Medium Enterprises) ของตําบลหนองหอยได้รับการคัดสรรจาก สํานักส่งเสริมสินค้า OTOP ให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาวและสามดาว ดังนี้
1. กาละแม ของกลุ่ม SMEs หมู่ที่ 3
2. โคมกระดาษสา,ตุง ของกลุ่ม SMEs หมู่ที่ 4 ซึ่งนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรีที่เทศบาลตําบลหนองหอย กําลังเร่งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสินค้าและงานพัฒนารายได้ พัฒนาอาชีพของ ตําบลอยู่ โดยเห็นได้จากการสนับสนุนงบประมาณทางด้านพัฒนาอาชีพ เทศบาลตําบลหนองหอย ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของ สินค้า OTOP ดังนี้
- ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
- ดอกไม้ประดิษฐ์จากแปูงสบู่
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
- เบาะรองนั่งและผ้าห่มจากเส้นด้าย+ใยสังเคราะห์
- ผลิตภัณฑ์สบู่โคลน - ผ้าพื้นเมือง

(4) ธุรกิจของตำบลหนองหอย
- ธนาคาร จํานวน 4 แห่ง (ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารไทยพาณิชย์,,ธนาคารกสิกรไทย)
- โรงแรม จํานวน 3 แห่ง (โรงแรมดิแอดเวนเชอร์,โรงแรมบีทู ,โรงแรมปาล์ม สปริงส์ลอจ์ด แอนซีตี้ รีสอร์ท)
- บริษัท/ห้างร้าน จํานวน 35 แห่ง - โรงงาน จํานวน 5 แห่ง (โรงงานน้ําแข็งเวียงพิงค์ไอซ์,บริษัท มัณฑนาเครื่องเงิน จํากัด,ร้านกาละแมแม่ประนอม, โรงงานลูกชิ้นทับทิม,โรงงานซักผ้า)
- หอพักเอกชน จํานวน 130 แห่ง
- ร้านค้าต่างๆ จํานวน 150 แห่ง  

หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย    วิสัยทัศน์ : หมู่บ้านแห่งความเป็นหนึ่ง

สภาพทั่วไป
         
             มีพื้นที่ประมาณ 172 ไร่ (0.275 ตารางกิโลเมตร) เป็นที่ราบลุ่ม ในเขตชุมชนส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย มีที่รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่บางส่วน ทําให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง วิถีชีวิตเป็นแบบลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการทํามาหาเลี้ยงชีพตามแบบคนเมือง แต่ยังมีความรู้สึกร่วมและเอื้ออาทรต่อกันอยู่พอสมควร

การเมือง/การปกครอง  นายอุดม  ไชยชนะ  กำนันตำบลหนองหอย  (รักษาการผู้ใหญ่บ้าน)
ประชากร ข้อมูลจํานวนประชากรของหมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ณ เดือน มกราคม 2558 รวมทั้งสิ้น 745 คน
โดยแยกเป็น          
เพศชาย 353 คน          
เพศหญิง 392 คน          
จํานวนครัวเรือนเท่ากับ 425 หลังคาเรือน

สินค้า/เศรษฐกิจของหมู่บ้าน          
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ไม่มีสินค้าชุมชนที่เด่นชัด อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในหมู่ที่ 1 คืออาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพ ค้าขาย รายได้ของประชาชนในหมู่บ้านจึงไม่แน่นอน การเสริมสร้างรายได้ของแต่ละครอบครัวขึ้นอยู่กับผู้นําครอบครัวเป็นหลัก

กลุ่มและเครือข่ายชุมชนในหมู่บ้าน
1. กลุ่มพัฒนาสตรี
2. กลุ่มผู้สูงอายุ
3. กลุ่ม อสม.
4. กลุ่มเด็กและเยาวชน
5. กลุ่มคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน
6.กลุ่มออมทรัพย์ประชาชนตําบลหนองหอย

หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว(ศรีบุญเรือง)   วิสัยทัศน์:อนุรักษ์ภูมิปัญญา  เรียนรู้ผญ๋าพื้นบ้าน โคมตุงนำส่องตาง ประตูสู่นครเวียงกุมกาม  
สภาพทั่วไป        
 
    มีพื้นที่ประมาณ   224 ไร่(0.359 ตารางกิโลเมตร) เป็นที่ราบลุ่มริมน้ำปิง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตบ้านพักอาศัย มีการเพาะปลูกทางการเกษตร ประชาชนมีอัธยาศัยที่ดี และมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  

การเมือง/การปกครอง
1.นายบุญทวี      กันทะปัญญา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
2.นายเทียน       สุวรรณศรี        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 (1)
3.นางเรณู          ธนันตา           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 (2)

 
ประชากร ข้อมูลจำนวนประชากรของหมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว   ณ เดือน มกราคม 2559 รวมทั้งสิ้น   1,084    คน