แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

กิจกรรม

ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลหนองหอย ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง โดยมีนายช่างโยธาผู้ควบคุมงาน ชี้แจงรายละเอียดของโครงสร้างและความคืบหน้าของการดำเนินการ

สำรวจจุดพักขยะสำหรับรอการจัดเก็บ บริเวณณาปนสถาน หมู่ที่ 3 และตรวจการดำเนินการขุดลอกลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 4

เทศบาลตำบลหนองหอย ลงพื้นที่สำรวจจุดพักขยะสำหรับรอการจัดเก็บ บริเวณณาปนสถาน หมู่ที่ 3 และตรวจการดำเนินการขุดลอกลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 4 เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำไหล เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

มอบหน้ากากอนามัยและเครื่องดื่ม ส่งต่อความห่วงใยให้ประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๓ สายพันธุ์

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องดื่มให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย

เทศบาลตำบลหนองหอย คว้าคะแนนประเมิน ITA ภาครัฐ 88.01 คะแนน (ระดับ A) สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลหนองหอย ได้คะแนน 88.01 คะแนน (ระดับ A) สูงกว่าปีที่ผ่านมา

สำรวจพื้นที่ลำเหมืองพญาคำเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างพนังกันดิน

เทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจลำเหมืองพญาคำ  เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างพนังกันดินแบบเสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ตามที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  

สำรวจและชี้จุดต้นไม้สูงที่ระสายไฟบริเวณแนวถนนเชียงใหม่-ลำพูน

เทศบาลตำบลหนองหอย  ลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสำรวจข้อมูลจัดทำแผนดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้สูงบริเวณแนวถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อป้องกันความเสียหายและเกิดความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา

คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล

    เทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมแสดงความยินดีและอำนวยความสะดวกในการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองหอย

โครงการอาหารสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหอย ลงพื้นที่ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารภายในตลาดนัด ศูนย์การค้าเชียงใหม่ 89 พลาซ่า

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (5/2564)

สภาเทศบาลตำบลหนองหอย ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (5/2564) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย   

มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เทศบาลตำบลหนองหอย มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบอาหารและสิ่งของ เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัท/สถานประกอบการ มอบอาหารและสิ่งของให้แก่เทศบาลฯ เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (4/2564) ประจำปี พ.ศ.2564

  สภาเทศบาลตำบลหนองหอย ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (4/2564) ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ