กิจกรรม

เทศบาลตำบลหนองหอยส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance

จัดอบรมเรื่องโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก

จัดโครงการอบรมครอบครัวสัมพันํธ์ กิจกรรมหลักสูตรการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

โครงการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจผู้สูงอายุ

ช่วยเหลือประชาชนเหตุกิ่งไม้หักล้มทับยานพาหนะ

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด "หนองหอยเกมส์"

โครงการ Big Cleaning Day ( หมู่ 3 )

อบรมเยาวชนหนองหอย ใส่ใจ รู้ทันภัยจากยาเสพติด

ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ

จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย

โครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 2

โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการของหนู ทั้ง 4 ด้าน

โครงการ Big Cleaning Day "เราทำความดีด้วยหัวใจ" (หมู่2)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉับบที่ 1/2561

สปสช. ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านหลวง

วันเด็กแห่งชาติ2561

เปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุฯปีที่ 4

โครงการส่งเสริมเยาวชนสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อท้องถิ่น 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประชุมคณะกรรมการ สปสช.

ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์ภายในตำบลหนองหอย

กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหอย...

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

เทศบาลตำบลหนองหอย จัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหอย ได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ปีงบประมาณ...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

ทศบาลตำบลหนองหอย จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ...

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหอย ได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์...

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลหนองหอยและสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

โครงการคีตมวยไทยต้านภัยยาเสพติด

วันอาทิตย์ ที่26 พฤศจิกายน 2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลหนองหอย จัดโครงการคีตมวยไทย...

โครงการหนูน้อยทัศนศึกษาลานสรวง ข่วงศิลป์ วิถีชีวิตล้านนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย จัดทำโครงการหนูน้อยทัศนศึกษาลานสรวง ข่วงศิลป์ วิถีชีวิตล้านนา...

โครงการสืบฮีต ต๋ามฮอย ประเพณีลอยกระทงล้านนา

เทศบาลตำบลหนองหอย จัดโครงการสืบฮีต ต๋ามฮอย ประเพณีลอยกระทงล้านนา และโครงการสืบสานภูมิปัญญา ฮักษาฮีตฮอย...

พิธีสรุปผลและปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะฯ ตามนโยบายจังหวัดสะอาดประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลหนองหอยได้จัดพิธีสรุปผลและปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะฯ ตามนโยบายจังหวัดสะอาดประจำ...