แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

กิจกรรม

งานป้องกันฯ เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้

วันนี้ (29 ต.ค.63) เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลหนองหอย รับแจ้งจากประชาชนว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำกำลังเข้าไปยังที่เกิดเหตุและสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไว้ได้ทันท่วงที ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบแก๊สหุงต้ม ภาชนะอุ่นอาหาร และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ได้รับความเสียหาย สาเหตุเกิดจากเจ้าของบ้านอุ่นอาหาร และรับประทานยาแล้วเผลอหลับ ทำให้ภาชนะบรรจุอาหารที่อุ่นอยู่ไหม้และเกิดไฟลุกไหม้ดังกล่าว

กิจกรรมหนูน้อยอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (29 ต.ค.63) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย จัดกิจกรรมหนูน้อยอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปีการศึกษา 2563) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กรู้ความหมายและความสำคัญของประเพณีลอยกระทงและได้เห็นคุณค่าและเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้มีนางอำภา บุญนิวาศ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยเด็กๆ นักเรียนให้ความสนใจและภาคภูมิใจกับกระทงที่ตนเองและเพื่อนได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตรวจคัดกรองเบื้องต้นป้องกันไวรัส RSV

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือและอุปกรณ์ ของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันไวรัส RSV ที่ระบาดหนัก โดยพบในเด็กเล็กที่อยู่ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 เดือน ทั้งนี้ได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อใช้ศึกษาวิธีการป้องกันโรคเบื้องต้นให้แก่บุตรหลาน

การตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลหนองหอย เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ณ ลานเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวชดำเนินการตรวจจากเยื่อบุโพรงจมูกและเยื่อบุลำคอ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

ร่วมงานกฐินสามัคคีกุศล

เทศบาลตำบลหนองหอย นำโดย นางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกุศล ในวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ วัดศรีบุญเรือง ม.2 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญของวัดศรีบุญเรือง

ประชุมพนักงาน 2564

เทศบาลตำบลหนองหอย จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อสรุปการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้วางแผน ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ในวันเดียวกัน ได้ร่วมต้อนรับ นายสุรินทร์ โท๊ะยะ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 และแสดงความยินดีกับ น.ส.กาญจนา ศรีตาบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เทศบาลตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตำบลหนองหอย​ ร่วมกิจกรรม​ รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

วันนี้ (23 ต.ค. 63) ที่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ​ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย​ ร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากนั้นจึงนำประชาชนจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะ และเช็ดทำความสะอาดตู้รถไฟบริเวณชานชาลาสถานีรถไฟเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรชาวไทย ด้วยทรงให้อิสรภาพ คืนความเป็น ไท แก่ประชาชน โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกทาส และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ยังได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมสาธารณูปโภคนานัปการ อาทิ รถไฟ ไฟฟ้า ไปรษณีย์ และโทรเลข มาสู่ประเทศ พร้อมทรงวางรากฐาน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ จนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันปิยมหาราช"

สำรวจข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นายสุรินทร์ โท๊ะยะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการในการขอรับและขอต่อใบอนุญาตต่างๆเช่น ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เป็นต้น

จัดเตรียมสถานที่และสร้างบรรยากาศช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

เทศบาลตำบลหนองหอย ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่และสร้างบรรยากาศเพื่อต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยมีการปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชบริเวณแม่น้ำปิง และลำเหมืองพญาคำ เพื่อทำท่าน้ำสำหรับให้ประชาชนใช้เป็นจุดลอยกระทง ม.2 ม.4 และม.7 ทั้งนี้มีการประดับตกแต่งโคมยี่เป็งล้านนาบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน หน้าหมู่บ้านศิริวัฒนาฯ ม.6 และบริเวณภายในวัดกู่ขาว(ธาตุกุด) ม.3

ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันนี้​(16​ ตุลาคม​ 2563)​ งานวิชาการและแผน​ สำนักปลัด​ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย/คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา​เทศบาลตำบลหนองหอย​ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​ ณ ห้องประชุมย่อย สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย รวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการ จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ

เตรียมพร้อมปฏิบัติงาน 2564