แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

กิจกรรม

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์จรจัดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหอย ซึ่งได้มีการสำรวจตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้จึงขอแจ้งประชาชนในพื้นที่และขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อเทศบาลจะได้นำข้อมูลไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ต่อไป

คึกคัก รับสมัครเลือกตั้งวันแรก

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) เทศบาลตำบลหนองหอย ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอยและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ซึ่งมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย โดยในวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 39 คน แยกเป็นประเภทนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จำนวน 18 คน และสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จำนวน 18 คน โดยน.ส.บงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 92 วรรค 3 โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วยและ การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองหอยจะมีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันและจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

เตรียมความพร้อม/ซักซ้อมการรับสมัครเลือกตั้ง

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) เทศบาลตำบลหนองหอย ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมขั้นตอนการรับสมัครเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบขั้นตอนต่างๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสมัครเลือกตั้งในวันดังกล่าว ทั้งนี้มีนายสรพงศ์ เตละวานิช ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำ

ตรวจสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ

วันนี้ (10 มกราคม 2564) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมลงพื้นที่กับฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจตราสถานบริการ ร้านอาหาร ฯลฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่พบการกระทำความผิด แต่อย่างใด

โครงการเติมฝันสร้างความสุข เพื่อสานฝันวันเด็กแห่งชาติ 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย ดำเนินโครงการเติมฝันสร้างความสุข เพื่อสานฝันวันเด็กแห่งชาติ 2564 เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน

จุดตรวจบูรณาการช่วงเทศกาลปีใหม่2564

เทศบาลตำบลหนองหอย ตั้งจุดตรวจบูรณาการความปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม - 4 มกราคม 2564 ณ บริเวณสี่แยกหนองหอย (ทางเข้าหมู่บ้าน ศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย) โดยเป็นไปตามมาตรการ “1 ตำบล 1 ถนนปลอดภัย” ทั้งนี้ขอให้ประชาชนขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หนูน้อยสุขใจตลอดปี 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย จัดโครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หนูน้อยสุขใจตลอดปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญของ วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสม ตามวัย 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์

อบรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน. และ รปภ.)

วันนี้ (16 ธ.ค.2563) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองหอย จัดอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน. และ รปภ.) ในการออกเสียงลงคะแนน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดอบรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย ทั้งนี้มีการบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสาธิตขั้นตอนอย่างละเอียดให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

ปรับภูมิทัศน์ เตรียมเส้นทางรับเสด็จ ร.10

กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาด กำจัดสิ่งปฏิกูลและปรับภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกหนองหอย ถนนมหิดล และถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ซึ่งเป็นเส้นทางรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-0560 ระหว่างวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ โดยในวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563 จะมีประชาชนมารอเฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41

ตรวจติดตามสถานบริการและร้านอาหาร

เมื่อวานนี้ (6 ธ.ค.63) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหอย ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานบริการ และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อแนะนำมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ทั้งนี้มีสถานบริการและร้านอาหารที่ได้รับการรตรวจ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 1.ร้านส้มตำอุดร 2.ร้าน Nana jungle cafe’& restaurant 3.ร้านมายเวียดนาม 4.ร้าน Yamato Japanese Buffet 5.ร้าน Cool Sky 6.ร้านลุงบัติ หนังควายจี่ 7.ร้าน ฒ ผู้เฒ่าเป๋าตุง 8.ร้านวิเศษณ์บาร์ 9.ร้านสามสาวรสแซ่บ

ร่วมกิจกรรม 5 ธันวามหาราช จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 ธ.ค.63 เทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมกิจกรรม 5 ธันวามหาราช จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าแบบบูรณาการ ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเทศบาลตำบลหนองหอยได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 คน รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน น้ำดื่ม จำนวน 120 ขวด และได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน โดยทันตแพทย์หญิงธารทิพย์ อุทธังกร เจ้าของศูนย์การค้าเชียงใหม่ 89 พลาซ่า จำนวน 120 กล่อง ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองหอยได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมทำความสะอาด บริเวณปากทางเข้าน้ำตกวังบัวบาน-ปากทางเข้าน้ำตกมณฑาธาร ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร

วันพ่อแห่งชาติ 2563

เทศบาลตำบลหนองหอย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีว่าที่พันตรีวรวิทย์ พันธุรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธาน ทั้งนี้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลบำเพ็ญประโยชน์และเสียสละแก่ส่วนรวม