แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

กิจกรรม

สำรวจลำเหมืองสาธารณะและดำเนินการขุดลอกรางระบาย หมู่ที่ 2

คณะผู้บริหารและกองช่าง สำรวจลำเหมืองสาธารณะที่ยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอกและตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกรางระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 2

เทศบาลดำเนินการให้บริการสาธารณะ

นายกฯพร้อม คณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน

บริการรับชำระภาษี​นอกสถานที่ ม.5

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง  ออกให้บริการรับชำระภาษี​นอกสถานที่และรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

ประชุมผู้ปกครอง ศพด.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย จัดโครงการศูนย์เด็กปลอดภัยและโครงการครอบครัวสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีการศึกษา 2564

เทศบาลตำบลหนองหอย​ จัดเวทีประชาคมให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น​ ปัญหาความต้องการและเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลฯ จัดเวทีประชาคมตำบลหนองหอย​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

บริการรับชำระภาษี​นอกสถานที่ ม.3

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง  ออกให้บริการรับชำระภาษี​นอกสถานที่และรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย

บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ม.1

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ออกให้บริการรับชำระภาษี​นอกสถานที่และรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย

ขุุดลอกลำเหมือง เตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม

เทศบาลตำบลหนองหอย เร่งดำเนินการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ลำเหมืองกลาง) เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ในช่วงฤดูฝน

มอบทรายเทมีฟอส(ทรายอะเบท) ให้ผู้นำชุมชนและอสม.ในตำบลหนองหอย

เทศบาลตำบลหนองหอย มอบแผ่นพับความรู้และทรายเทมีฟอส (ทรายอะเบท) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแบบบูรณาการ ให้ผู้นำชุมชนและอสม.ตำบลหนองหอย เพื่อใช้ในการรณรงค์และมอบให้ประชาชน

ต้อนรับสู่โลกแห่งการเรียนรู้

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย เดินทางไปต้อนรับเด็กๆนักเรียนและผู้ปกครอง ในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

นายกฯ มอบนโยบายและประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ภาคสนาม)

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการรณรงค์และการคัดกรองเชิงรุกประชาชนจากพื้นที่สีแดง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการรณรงค์ให้ประชาชนในตำบลหนองหอย ลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 และการคัดกรองเชิงรุกประชาชนจากพื้นที่สีแดง