แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมิวจราจรและวางท่อ ซอย5 ม.3