แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ทำความสะอาดฌาปนสถาน ม.3

      วันนี้ (21 พฤษภาคม 2564) ที่ฌาปนสถาน หมู่ที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ ฉีดล้างลานเอนกประสงค์ภายในฌาปนสถาน  
      ทั้งนี้มีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน หมู่ที่ 1และ3 ร่วมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย