แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

สำรวจจุดพักขยะสำหรับรอการจัดเก็บ บริเวณณาปนสถาน หมู่ที่ 3 และตรวจการดำเนินการขุดลอกลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 4

       เทศบาลตำบลหนองหอย ลงพื้นที่สำรวจจุดพักขยะสำหรับรอการจัดเก็บ บริเวณณาปสถาน หมู่ที่ 3 และตรวจการดำเนินการขุดลอกลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 4 เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำไหล เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

      วันที่ (7 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ลงพื้นที่สำรวจจุดพักขยะรอการจัดเก็บ บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 3 พร้อมด้วย นายวสันต์ วิเชียร ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือปรับปรุงพื้นที่ป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และในวันเดียวกันได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานขุดลอกลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 4 โดยรถขุดดินตีนตะขาบ เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำไหลเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่อไป