แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. ที่พื้นที่ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย พร้อมด้วย นายวสันต์ วิเชียร ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สท. นายช่างโยธาผู้ควบคุมงาน เข้าตรวจดูความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ดินเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปร้อยละ 30 ตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้างของพ.ร.บ.และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยมีนายช่างโยธาผู้ควบคุมงานชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม

       ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวเป็นอาคารสำหรับให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 318 ตารางเมตร