แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ปรับปรุงผิวจราจรและยกระดับฝาราง ซอย3 ม.2

   เทศบาลตำบลหนองหอย ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาจ้าง

         วันที่ 4 ตุลาคม 2564  กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหอย ควบคุมงานการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว ซึ่งมีความหนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 90 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 199,000 บาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

  ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปตามแบบและถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้างและมีนายช่างโยธาผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ควบคุมและตรวจสอบวัสดุตลอดจนควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง