แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

คืบหน้าร้อยละ 60 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

  กรรมการตรวจรับการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าตรวจรับการจ้างงาน งวดที่ 2

                   วันที่ 4 ตุลาคม 2564 พ.ต.ท.สวัสดิ์   หล้ากาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย    เข้าสำรวจและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณพื้นที่ดำเนินงานก่อสร้าง หมู่ที่ 4  บ้านสันป่าเลียง โดยการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จที่ร้อยละ 60 มีการมุงหลังคา ฉาบผนังภายในและภายนอก เดินระบบน้ำดี-น้ำเสีย และเทคอนกรีตพื้นทางเดินรอบอาคาร

      ทั้งนี้ กรรมการตรวจรับได้เข้าตรวจสอบและติดตามการดำเนินการ พร้อมตรวจรับงาน งวดที่ 2 จากผู้รับจ้างด้วย ซึ่งเป็นไปตามแบบและถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้าง