จัดโครงการอบรมครอบครัวสัมพันํธ์ กิจกรรมหลักสูตรการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหอย จัดโครงการอบรมครอบครัวสัมพันํธ์ กิจกรรมหลักสูตรการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นจากเด็กๆสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหอย/คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองหอย/เด็ํกนักเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน และครอบครัวในชุมชนตำบลหนองหอยที่มีความสนใจและจะร่วมเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อน สอดส่อง ดูแล แลกเปลี่ยนในความคิดเห็นซึ่งกันและกันและมาทำความเข้าใจร่วมกันในความต่างวัยที่จะไม่แตกแยกให้มีความใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งเทศบาลตำบลหนองหอยมองเห็นว่าสถาบันครอบครัวและคนในชุมชนที่มีความถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีความเข้าใจกล้าที่จะแสดงออกทางความคิดกันเพิ่มมากขึ้นจะเป็นเกราะและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ในระดับหนึ่ง ซึงกิจกรรมภายในโครงการมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ/การแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างวิทยากร+ผู้ใหญ่+และเด็กๆ และยังมีกิจกรรมสันทนาการที่สอดแทรกแนวความคิดต่างๆทำให้ผู้เข้ารับการอบรมต่างได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้ความคู่กันไปทำให้กิจกรรมมีทั้งความสนุกสนานได้รับความรู้ ไม่น่าเบื่อสามารถชักจูงความสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ่งโครงการครอบครัวสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เทศบาลตำบลหนองหอยพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยการปูพื้นฐานความเข้าใจในครอบครัวและในวัยที่ต่างกันของคนในครอบครัวให้ได้เรียนรู้และเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นต่อไป