จัดอบรมเรื่องโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหอย จัดอบรมเรื่องโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลกแก่นักเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย