แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564