แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

จัดเตรียมสถานที่และสร้างบรรยากาศช่วงเทศกาลวันลอยกระทง