แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหวรร.วารีฯ