แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
     -หมู่ 1
     -หมู่ 2
     -หมู่ 3
     -หมู่ 4
     -หมู่ 5
     -หมู่ 6
     -หมู่ 7

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของห้องชุด ปี 2563

ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของห้องชุด ม.3 และ ม.5

ประกาศ บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ภ.ด.ส.3)
     - หมู่ 1
     - หมู่ 2
     - หมู่ 3
     - หมู่ 4
     - หมู่ 5
     - หมู่ 6
     - หมู่ 7

ประกาศ บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ภ.ด.ส.4)
     - ภ.ด.ส.4

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
     -หมู่ 1
     -หมู่ 2
     -หมู่ 3
     -หมู่ 4
     -หมู่ 5
     -หมู่ 6
     -หมู่ 7

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการอาคารชุด ปี 2564 -หมู่ 5
     -หมู่ 6

ประกาศ​ เรื่อง​ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2564

ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564