แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ศูนย์บริการประชาชน E-Service เทศบาลตำบลหนองหอย

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

ศูนย์บริการประชาชน E-Service เทศบาลตำบลหนองหอย
วันที่ 23 ก.ย. 2564

ข้อมูลผู้ยื่นคำร้อง


หมายเหตุ :
ขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการและการประสานงานเพิ่มเติม โดยทางเทศบาลตำบลหนองหอยจะปกปิดข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ให้เฉพาะเจ้าหน้า ที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น และในกรณีคำร้องใดไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้จริง และใช้คำที่สื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำร้องนั้นๆ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เรื่องที่ขอรับบริการ

งานไฟฟ้าสาธารณะ
งานถนน/รางระบายน้ำ
งานกู้ชีพ/สาธารณภัย
งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกิจการสาธารณะอื่นๆ