แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ ม.2 ต.หนองหอย วัดศรีบุญเรือง สร้างขึ้น ในสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกฝั่งแม่น้ำปิง สมัยสร้างเวียงกุมกาม

วัดเสาหิน

วัดเสาหิน ตั้งอยู่ที่ ม.3ต.หนองหอย สร้างร่วมสมัยเวียงกุมกาม ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๒๗ - ๒๑๐๑ วิหารวัดเสาหิน ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้าง

วัดสันป่าเลียง

วัดสันป่าเลียง ตั้งอยู่ ม.4 ต.หนองหอย สร้างวัดขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2535 เดิมเรียกว่า วัดสามปอเลียง เนื่องจากมีต้นปอใหญ่...

วัดพันเลา

วัดพันเลา เป็นวัดร้าง ชื่อเดิมที่ชุมชนเรียกสืบทอดต่อกันมา ชื่อวัดที่เรียกนำหน้าว่าพันนั้น น่าจะหมายถึงยศทหารหรือขุนนาง...

วัดกู่ขาว (ธาตุกุด)

ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-ลำพูนสภาพก่อนการขุดแต่งพบเจดีย์สูงประมาณ ๕ เมตร หลังจากขุดลอกดินที่ทับถมอยู่พบวัด...