แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

อำนาจหน้าที่

คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลหนองหอย
แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลหนองหอย ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหอย
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่     ตามที่เทศบาลตําบลหนองหอย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศ กําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีตําบลหนองหอยครบตามจํานวนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยอาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๔๔ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง นโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ซึ่งในวันนี้ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหอย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี ตําบลหนองหอย ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วนั้น

     ข้าพเจ้า นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตําบลหนองหอย ได้กําหนดแนวนโยบายในการบริหารงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนและความเจริญของตําบลหนองหอยเป็นสําคัญ โดยกําหนด นโยบายเป็นแนวทางการพัฒนาไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย

     - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     - การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต > การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     - การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
     - การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

* การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร โดยมีรายละเอียดของนโยบาย ดังนี้

     
     
     ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          ๑.๑ พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และความเหมาะสมในการดําเนินชีวิตของประชาชน

          ๑.๒ พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการน้ําภายในตําบลหนองหอยให้ได้มาตรฐาน และเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างยั่งยืน

          ๑.๓ พัฒนาภูมิทัศน์เมือง รวมถึงเส้นทางสัญจรภายในตําบลให้เป็นระเบียบ สวยงาม พร้อมทั้ง อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

     ๒ นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

          ๒.๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จัดหาแหล่งเงินทุน พัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน และผลักดันการดําเนินโครงการ กองคนเดียว

          ๒.๒ พัฒนา ส่งเสริม สร้างหลักประกันชีวิตขั้นพื้นฐานให้ประชาชนพร้อมจัดสวัสดิการ ให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๒.๓ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

          ๒.๔ ส่งเสริมการออกกําลังกาย และกิจกรรมกีฬา ให้แก่ประชาชน

          ๒.๕ พัฒนาระบบการให้บริการของฌาปนสถานในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองหอย อย่างเป็นระบบ

          ๒.๖ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด เพื่อช่วยเหลือ ดูแล และรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

          ๒.๗ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และความเท่าเทียมกันในทุกกลุ่มวัย

     ๓ นโยบายด้านสาธารณสุข

          ๓.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บริการด้านสาธารณสุขในการป้องกัน การควบคุม และเฝ้าระวังโรค การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ หรือโรคอุบัติใหม่

          ๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ของประชาชนตําบลหนองหอย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

          ๓.๓ ส่งเสริม พั ฒ นาศักยภาพ และยกระดับการปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพ ให้แก่แกนนําสุขภาพตําบลหนองหอย

     ๔ นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

          ๔.๑ พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลหนองหอย ให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมให้มีการจัดบริการต่าง ๆ ที่อํานวยความสะดวกให้กับนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตําบลหนองหอย อาทิ รถรับ-ส่งนักเรียน เป็นต้น

          ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

          ๔.๓ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน และการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

     ๕ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

          ๕.๑ พัฒนา และส่งเสริมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบและรวดเร็ว

          ๕.๒ ส่งเสริม พัฒนา และแก้ไข ระบบการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย จากทั้งต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงปลายทางอย่างถูกต้อง เป็นระบบ มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ๕.๓ รณรงค์ ป้องกัน และสร้างความตระหนักในการจัดการ และลดระดับความรุนแรง ของปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ มลพิษทางอากาศ

          ๕.๕ พัฒนา และดูแลแหล่งน้ําสาธารณะให้สะอาด ลดการเกิดมลพิษในแหล่งน้ําชุมชน

     ๖ นโยบายด้านการบริหารและจัดการองค์กร

          ๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดทิศทางการบริหารและพัฒนาเทศบาล ทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ :

          ๖.๒ พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของบุคลากร สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มขวัญกําลังใจ จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรอย่างทั่วถึงตามสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย

          ๖.๓ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

          ๖.๔ ส่งเสริมและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประซาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๖.๕ พัฒนา ยกระดับศูนย์บริการประชาชน ให้เป็นศูนย์บริการกลางในการขอรับบริการ สาธารณะจากภาครัฐของประชาชน แก้ไขไกล่เกลี่ยปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงข้อพิพาทภายในชุมชน

          ๖.๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง และเป็นธรรม

     
     
     คําแถลงนโยบายข้าพเจ้า ที่ได้นําเรียนต่อสภาเทศบาลตําบลหนองหอยได้รับทราบนั้น เป็นกรอบและ แนวทางการพัฒนาสําคัญ ที่จะนําไปสู่การดําเนินกิจกรรมโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจะขับเคลื่อนนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองหอยทุกท่าน รวมถึงประชาชน และทุกภาคส่วนของตําบลหนองหอย ทั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนาให้ตําบลหนองหอย ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

     ข้าพเจ้า ขอปวารณาตน จะตั้งใจบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อุตสาหะ และทุ่มเท ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของความถูกต้อง ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม นําความเจริญให้เกิดขึ้นกับตําบลหนองหอยอย่างยั่งยืนต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ