แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลหนองหอย