แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ

กรอกแบบฟอร์มร้องเรียน