แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลหนองหอย เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
โทรศัพท์ 053-140134-5 โทรสาร 053-140132 เหตุฉุกเฉิน 053-816377 
เว็บไซต์ : www.nonghoicm.go.th facebook: เทศบาลตำบลหนองหอย 
อีเมล : nonghoimunicypality@gmail.com
ศูนย์บริการประชาชน 053-140134-5 ต่อ 1

กรอกข้อความติดต่อเรา