แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประชุมสภาฯ
การประชุมสภาฯ
สมัยสามัญแรก
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1
สมัยวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่2
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1
กองคลัง
จดทะเบียนพาณิชย์
แจ้งห้องว่าง
แบบบริการข้อมูล
มอบอำนาจ คลัง
หนังสือยินยอม
หนังสือสัญญา
การเทียบตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่น
แก้ไขคำผิดระเบียบค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ระเบียบ_มท.ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2549
แบบฟอร์มแบบประเมิณภาษี
เอกสารการชำระภาษี
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษี และงานบริการอื่นๆ ของกองคลัง
กองช่าง
ขออนุญาติก่อสร้าง
ขออนุเคราะห์ช่าง
คำร้องช่าง
หนังสือรับรองวิศวกร
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย
ประกาศลดเวลาการปฏิบัติราชการ
ประกาศมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม